Loading color scheme

WITAJ, WIOSNO!

 20 marca przywitaliśmy wiosnę. Na początku młodsi uczestnicy kółka teatralnego zaprezentowali scenkę dotyczącą poszukiwania wiosny. Ważnymi rekwizytami były stare aparaty telefoniczne, prawdziwy rarytas w dzisiejszych czasach! Następnie talenty taneczne zaprezentowały uczestniczki kółka muzycznego witając wiosnę motylim tańcem. Trzeci punkt programu został zrealizowany z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego - to długo oczekiwana druga edycja szkolnego konkursu "Mam talent". W tym roku wzięło w nim udział sporo uczestników, którzy tańczyli, grali, śpiewali i recytowali. W kategoriach 0-III oraz IV-VIII wzięły w sumie udział 22 osoby. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem. Oto ostateczna decyzja szacownego grona:

Kategoria 0-III

wyróżnienie - Patryk Zborek

III miejsce - Amelia Kusper i Nadia Wójciak

II miejsce - Oliwia Biel

I miejsce - Nikola Golak

Kategoria IV - VIII

wyróżnienie - Marcelina Hosana

III miejsce - Magdalena Jędraszczak i Karol Jędraszczak

II miejsce - Barbara Stoch

I miejsce - Magdalena Czyszczoń i Amelia Pulit

 

Dzięki wsparciu Rady Rodziców każdy uczestnik otrzymał dyplom i słodki drobiazg, a laureaci nagrody. Gratulujemy talentu i odwagi!

ZOBACZ ZDJĘCIA.

O egzaminie ósmoklasisty 2023

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego - 23 maja;
  2. matematyki - 24 maja;
  3. języka obcego nowożytnego - 25 maja.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022.

Wyniki i zaświadczenia

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, dostępnymi na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

GRUPA "REKONSTRUKTO"

    

27 lutego odwiedziła nas Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto” z programem  ,,Wrzesień 39 - rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.  Grupa przybliżyła nam losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczypospolitej. Ta żywa lekcja historii wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród naszych uczniów. 

 

Zobacz zdjęcia.

KARNAWAŁ

 W tym tygodniu wiele się u nas działo. We wtorek dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego rozdawały walentynki zbierane wcześniej przez Pocztę Walentynkową. Zawsze jest to wydarzenie budzące wiele emocji. Poza tym i klasy młodsze, i klasy starsze miały okazję wziąć udział w zabawie karnawałowej. Młodsi uczniowie przygotowali fantastyczne stroje (nie tylko uczniowie zresztą!), a panie zapewniły też bajkowe makijaże. Dziś z kolei Rada Rodziców po raz kolejny przygotowała setki pyszności z okazji Tłustego Czwartku. Każdy uczeń mógł zapewnić sobie odpowiednią (pyszną, podkreślmy) ilość kalorii zgodnie z założeniem dzisiejszego święta. Oprócz kultywowania tradycji, nasze malutkie łakomstwo miało też szczytny cel - jak co roku wzięliśmy udział w akcji "Wyślij pączka do Afryki". Wolontariuszom z klas III i VIII w składzie: Jakub Bartosz, Nikola Golak, Lena Harkabuz, Nikola Łabuda, Maria Możdżeń, Jagoda Szczepańska, Martyna Twardosz, Artur Śmiech, Magdalena Czyszczoń, Beata Długopolska, Adrian Harkabuz, Michał Pawliczak, Dominik Szczepański, pod opieką szkolnego koordynatora akcji, pani Moniki Staszyńskiej, udało się zebrać aż 650zł. Dochód z akcji został przekazany na konto Fundacji Kapucyni i Misje z Krakowa. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby innych. 

Więcej o akcji: TUTAJ

Zobacz zdjęcia.