Loading color scheme

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spharkabuz.rabawyzna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
  • Filmy nie posiadają napisów,

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Strona internetowa jest w trakcie przebudowy, która ma na celu zapewnienie jej dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji, metoda oceny dostępności cyfrowej, data dokonania przeglądu Deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeglądu deklaracji dokonano dnia: 2023.03.29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Bisaga, adres e-mail spharkabuz@rabawyzna.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 2771095. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Szkoła nie posiada miejsca parkingowego, które jest oznaczone znakiem informacyjnym D – 18 a i T 29. Osoby z niepełnosprawonościami mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu, który znajduje przy budynku Szkoły w odległości ok. 50 m od wejścia do budynku Szkoły. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy głównej ulicy w centrum miejscowości Harkabuz. Nie jest ono przystosowane dla osób z nipełnosprawonościami. Przy głównych drzwiach wejściowych prowadzących do Szkoły znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja.

Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawonościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Szkoły Podstawowej w Harkabuzie nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.